Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument określa warunki, zasady i sposób przetwarzania danych, w tym danych osobowych za pośrednictwem formularza do rezerwacji dostępnego pod adresem https://www.umawiaj.pl/biuro-office, będącego częścią systemu teleinformatycznego Resfind.

1.2. Obiektem, w którym można rezerwować wizyty za pośrednictwem niniejszego formularza jest „Stanislawska SKA”, adres prowadzonej działalności: 51-515 Wrocław, Mikołowska 117, numer telefonu: 515056541, dane rejestrowe: NIP: 8952238782.

1.3. Operatorem i właścicielem serwisu oraz domeny umawiaj.pl jest Mirosław Butryn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MIRBU Mirosław Butryn” w Rzeszowie przy alei Powstańców Warszawy 36/40, NIP: 8652336196, REGON: 122784033, adres poczty elektronicznej info@mirbu.pl, numer telefonu 500193154.

2. Definicje

Użytkownik - osoba korzystająca z niniejszego serwisu internetowego, w tym formularza rezerwacji wizyt.

Rezerwacja wizyty - czynność wykonywana przez Użytkownika polegająca na wyborze usługi, z której chce skorzystać w Obiekcie, wyborze pracownika Obiektu wykonującego tę usługę, wyborze terminu wykonania usługi oraz na potwierdzeniu wizyty kodem z SMS-a; czynność realizowana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Zakup vouchera - czynność wykonywana przez Użytkownika polegająca na wyborze vouchera, który chciałby zakupić w Obiekcie; czynność realizowana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

System teleinformatyczny - współpracujące ze sobą urządzenia informatyczne i oprogramowanie, zapewniające przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Administrator i procesor danych osobowych

3.1. Obiekt („Stanislawska SKA”) jest administratorem danych osobowych Użytkowników.

3.2. Operator („MIRBU Mirosław Butryn”) jest procesorem danych osobowych Użytkowników, któremu Obiekt powierza ich przetwarzanie w ściśle określonym celu.

3.3. Operator zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z RODO oraz z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa chroniącymi prawa osób, których dane dotyczą.

4. Zakres przetwarzanych danych

4.1. W przypadku Użytkownika, który nie dokonał rezerwacji (nie przesłał danych na serwer klikając w przycisk "Dalej") nie są przetwarzane żadne dane, w tym również cookies (ciasteczka).

4.2. W przypadku Użytkownika, który dokonuje rezerwacji przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres IP.

4.4. W przypadku Użytkownika, który dokonuje płatności online przetwarzany jest dodatkowo adres e-mail.

4.3. Dane przetwarzane są w oparciu o klauzulę informacyjną Obiektu, z której treścią można zapoznać się bezpośrednio przed przesłaniem danych na serwer oraz którą należy zaakceptować poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza.

5. Cel i okres przetwarzania danych osobowych

5.1. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
- złożenie zamówienia na usługę (rezerwacja wizyty lub zakup vouchera), podstawą prawną jest zawarta umowa lub niezbędność podjęcia działań przed jej zawarciem (art 6 ust. 1 lit. b RODO),
- dokonanie płatności za usługę lub płatności zadatku,
- rozpatrywanie reklamacji i wniosków, odpowiedzi na pytania (art 6 ust. 1 lit. f RODO),
- wypełnienie ciążących na administratorze obowiązków prawnych wynikających z obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO),
- ustalenie dochodzenia czy egzekucji roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Operatora oraz Obiektu, polegający na wszczęciu postępowań i obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.2. Dane osobowe przetwarzane są tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w klauzuli informacyjnej obiektu oraz przez okres wymagany powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, chyba że osoba, której dane dotyczą złożyła ważny i prawidłowy wniosek do obiektu o usunięcie swoich danych osobowych.

6. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

6.1. Operator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych i nie udostępnia tych danych podmiotom trzecim, ale może powierzać ich przetwarzanie, w szczególności w celu ich utrwalania i przechowywania w systemie elektronicznym oraz w celu realizacji usługi, w tym wysyłania powiadomień SMS.

6.2. Operator (procesor danych osobowych) po rozwiązaniu umowy licencyjnej zwraca obiektowi (administratorowi danych osobowych klientów) wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie lub przesyła potwierdzenie ich zniszczenia w formie elektronicznej.

6.3. Operator działając jako procesor nie przekazuje danych innym podmiotom bez wyraźnego polecenia administratora danych.

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejsza polityka prywatności może być zmieniana lub uzupełniana, przy czym o istotnych zmianach informowane będą Obiekty oraz Użytkownicy za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS.

7.2. Pytanie dotyczące polityki prywatności należy kierować na adres e-mail: pomoc@resfind.com.