Płatności, zwroty, reklamacje

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy dokument określa warunki, zasady i procedury związane ze zwrotami oraz reklamacjami, a także płatnościami online, które dokonywane są za pośrednictwem tego serwisu dostępnego pod adresem https://www.umawiaj.pl/biuro-office, będącego częścią systemu teleinformatycznego Resfind.

1.2. Obiektem, w którym można rezerwować wizyty za pośrednictwem niniejszego formularza jest „Stanislawska SKA”, adres prowadzonej działalności: 51-515 Wrocław, Mikołowska 117, numer telefonu: 515056541, dane rejestrowe: NIP: 8952238782.

1.3. Operatorem i właścicielem serwisu oraz domeny umawiaj.pl jest Mirosław Butryn prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „MIRBU Mirosław Butryn” w Rzeszowie przy alei Powstańców Warszawy 36/40, NIP: 8652336196, REGON: 122784033, adres poczty elektronicznej info@mirbu.pl, numer telefonu 500193154.

1.4. Zasady przetwarzania danych, w tym danych osobowych, zawarte są w polityce prywatności dostępnej na stronie:
https://www.umawiaj.pl/biuro-office/polityka-prywatnosci

2. Definicje

Użytkownik - osoba korzystająca z niniejszego serwisu internetowego w celu dokonania rezerwacji wizyty lub zakupu vouchera.

Płatność online - zapłata online za pomocą szybkiego przelewu bankowego lub BLIK-a za usługi, tytułem zadatku za usługi, za pakiety lub vouchery.

Bramka płatności - system służący do dokonywania Płatności online przez Użytkownika na rzecz Obiektu przez zewnętrznego dostawcę, świadczącego usługi płatnicze.

System teleinformatyczny - współpracujące ze sobą urządzenia informatyczne i oprogramowanie, zapewniające przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

3. Płatności online

3.1. Płatność online rozpoczyna się od przejścia do Bramki płatności (klikając w odpowiedni przycisk) bezpośrednio z ekranu z podsumowaniem podstawowych danych dot. płatności, takich jak tytuł/przedmiot płatności oraz kwota w walucie PLN.

3.2. W przypadku wyboru jako formy płatności szybkiego przelewu internetowego, proces płatności może obejmować logowanie do systemu transakcyjnego banku, w którym Użytkownik posiada rachunek bankowy.

3.3. Dane wprowadzane przez Użytkownika w Bramce płatności nie są rejestrowane ani przechowywane przez Operatora („MIRBU Mirosław Butryn”). Operator nie wchodzi w posiadanie środków pochodzących z Płatności i nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 659 ze zm.).

3.4. Środki wpłacone zostają przez Użytkownika na rzecz Obiektu („Stanislawska SKA”), który zawarł umowę z dostawcą usług płatniczych. Operator („MIRBU Mirosław Butryn”) nie jest stroną tej umowy, dostarcza rozwiązanie teleinformatyczne, które umożliwia bezpieczne przeprowadzenie procesu i przetwarza wyłącznie informacje dotyczące Płatności online w celu umożliwienia wypłaty środków pochodzących z Płatności na rzecz Obiektu lub dokonania zwrotu Płatności online na rzecz Użytkownika.

3.5. Usługi płatnicze świadczone są przez zewnętrznego dostawcę usług płatniczych, który zapewnia bezpieczeństwo przepływu środków pieniężnych.

4. Zwroty

4.1. Zwroty Płatności online mogą być dokonywane:
- jako przelew środków pieniężnych od dostawcy usług płatniczych na rachunek bankowy, z którego miała miejsce Płatność online, za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych,
- lub w innej uzgodnionej między Użytkownikiem a Obiektem formie.

4.2. Użytkownik ma prawo do zwrotu dokonanej Płatności online w następujących przypadkach:
- odwołanie rezerwacji nie później niż 24 godziny przed umówioną wizytą,
- brak możliwości realizacji umówionej wizyty z winy Obiektu.

5. Reklamacje

5.1. Użytkownik ma prawo skorzystać z procedury reklamacyjnej, zgłaszając zastrzeżenia do działania niniejszego serwisu internetowego, w tym szczególnie do poprawności prezentowanych w nim danych oraz cen usług lub pakietów i voucherów.

5.2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej do Operatora na adres pomoc@resfind.com podając imię i nazwisko, własny adres e-mail do odpowiedzi oraz opis zastrzeżeń. W razie potrzeby uzupełnienia informacji na temat zastrzeżeń Użytkownika, Operator skontaktuje się pisemnie, wysyłając wiadomość e-mail na podany adres, w celu ich uzyskania.

5.3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego Użytkownik powiadamiany jest pisemnie poprzez wiadomość e-mail.